Aktualności

OSKARŻONY - FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ
Dodano dnia : 2015-07-24

W dniu 12 czerwca 2015 r. do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującego obowiązki w placówki położonej na terenie województwa lubuskiego,  którego oskarżono o przekroczenie uprawnień, to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

PRZEMYCALI I HANDLOWALI NARKOTYKAMI ORAZ BRONIĄ PALNĄ, KRADLI I WYŁUDZALI MIENIE – ODPOWIEDZĄ PRZED SĄDEM
Dodano dnia : 2015-07-22

W dniu 29 czerwca 2015 r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, akt oskarżenia przeciwko 22 osobom, którym zarzucono popełnienia w okresie od 2003 r. do 2013 r. łącznie 50 przestępstw, w tym przemytu znacznych ilości środków odurzających do Polski, wprowadzanie do obrotu kokainy i marihuany, handel bronią palną i amunicją do broni palnej, która wykorzystywana była do popełniania przestępstw oraz kradzieże z włamaniem i wyłudzenia mienia znacznej wartości, tj. przestępstw z art. 55 ust. 3 i art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 270 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 263 § 1 kk i art. 281 kk.

Czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratora wykonywane były przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wydział w Poznaniu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

W trakcie prowadzonego w tej sprawie śledztwa udało się między innymi ustalić sprawców, a także okoliczności popełnienia szeregu niewyjaśnionych wcześniej przestępstw, w zakresie których prowadzone uprzednio postępowania przygotowawcze zostały umorzone wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

 

Rzecznik prasowy

OLEJ OPAŁOWY JAKO NAPĘDOWY, OSZUSTWA PODATKOWE I „PRANIE” BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2015-07-14

W dniu 25 czerwca 2015 roku Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu, Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu III Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko 10 osobom, którym zarzucono przestępstwa działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i „pranie" brudnych pieniędzy.

Przedmiotem śledztwa była działalność zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie całego kraju, zajmującej się między innymi procesem odbarwiania oleju opałowego i wprowadzaniem go do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego oraz przekwalifikowywaniem w olej napędowy produktów ropopochodnych sprowadzonych do Polski bez uiszczenia stosownych opłat podatkowych, a także „praniem brudnych pieniędzy".

POŻYCZKI NA PODSTAWIE SFAŁSZOWANYCH DOKUMENTÓW
Dodano dnia : 2015-07-14

W dniu 24  czerwca 2015 roku Prokuratura Apelacyjna, Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 27 osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstw działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem kredytów i pożyczek przy wykorzystaniu sfałszowanych lub nierzetelnych dokumentów.

Na podstawie zawiadomienia Banku Millennium S.A. prokuratorzy ustalili, że za pośrednictwem działającej w Poznaniu  „Kancelarii Doradców Finansowo-Inwestycyjnych", doszło do popełnienia przestępstw związanych z uzyskiwaniem przez osoby fizyczne i prawne, kredytów i pożyczek przy wykorzystaniu sfałszowanych lub nierzetelnych dokumentów.

NOWY ZASTĘPCA PROKURATORA APELACYJNEGO W POZNANIU
Dodano dnia : 2015-03-20

Uprzejmie informuję, że Prokurator Generalny z dniem 20 marca 2015 r. powołał do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu Pana Mariusza Orlickiego - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu delegowanego do Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

Pan prokurator Mariusz Orlicki do chwili powołania pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.

 

Rzecznik Prasowy

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020
Dodano dnia : 2015-03-13

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w tym w szczególności działania „Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych" , uprzejmie informuję, że poniżej zamieszczone zostały linki do:

 

- Bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 1.12.2014 roku)

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb

 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

 

 

Rzecznik Prasowy       

KONKURS
Dodano dnia : 2015-03-12

Uprzejmie informuję, że z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego"

 

Warunki konkursu:

- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);

- termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.;

- adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl

 

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury składającego się z przedstawicieli: Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji Prokurator Generalny oraz Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer przewidział nagrody. Wyróżniona praca zostanie opublikowana w miesięczniku „Prokuratura i Prawo", a w skróconej wersji również w innych publikatorach poświęconych mediacji.

 

 

Rzecznik prasowy

KAMPANIA EDUKACYJNA
Dodano dnia : 2015-02-20

26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. „Nie daj się zrobić w słupa". W tej kampanii, zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową, udział bierze również Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu. Patronat honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Finansów, a jej celem jest poinformowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z działaniami członków zorganizowanych grup przestępczych, mającymi na celu wyłudzenie podatku VAT z budżetu państwa.

Kampania zwraca uwagę na edukację w zakresie bezpiecznego, zgodnego z obowiązującym prawem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie podejmowane są działania, które mają ostrzec ludzi, aby nie dali się „wciągnąć" w przestępstwa karuzelowe i informuje o konsekwencjach wynikających z naruszenia przepisów prawa.

PODSUMOWANO WYNIKI PRACY PROKURATUR APELACJI POZNAŃSKIEJ W 2014 ROKU
Dodano dnia : 2015-02-16

W dniach 12-13 lutego 2015 r. w Ślesinie, z udziałem Pana Ryszarda Tłuczkiewicza - Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego, odbyła się narada kierownictwa Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu z Prokuratorami Okręgowymi w Poznaniu, Zielonej Górze i Koninie oraz szefami podległych im prokuratur rejonowych, której tematem było omówienie wyników oraz najważniejszych problemów występujących w 2014 roku w pracy tych jednostek.

Uczestnicy narady wysłuchali również wykładu pt. „Poprawna polszczyzna w praktyce prawniczej" prof. dr hab. Ewy Kołodziejek - językoznawcy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tego rodzaju spotkania służbowe, których tematem jest omówienie wyników pracy osiągniętych w roku poprzednim, są organizowane cyklicznie.

 

Rzecznik prasowy

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 23-28 LUTEGO 2015 r.
Dodano dnia : 2015-02-10

W dniach od 23 lutego - 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny organizuje w całym kraju  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonione w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka" oraz podmioty, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Tam też, w dniach 23 lutego do 28 lutego br. zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc, a dyżury pełnione będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" wyżej wymienionych podmiotów.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Szczegółowa informacja dotycząca dyżurów umieszczona będzie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www.MS.gov.pl i www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Rzecznik prasowy

123 ... 16»

Copyright © 2009 Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu